Planlegging av kulturbygg krev tverrfagleg spesialkompetanse

Kulturbygga står meir og meir fram som ein nødvendig del av infrastrukturen i eit kommune- / regionsenter eller i ein bydel. Samstundes er det alt for mange døme på dårlege planløysingar og alt for mange alvorlege feil og manglar ved bygg og utstyr. Planløysinga legg også avgjerande premissar for driftsmodellen. Kommunane legg ofte alt for lite tid og ressursar i å utvikle innhald, rom- og funksjonsprogram og driftskonsept før ein startar arbeidet med den fysiske utforminga. Eit ”programdokumentet”, utvikla med stor involvering av kulturlivet/ brukarar er difor avgjerande. Ein god prosess og gode strategiar for samspel mellom kommune, kulturliv og næringsliv lokalt er også naudsynt for å skape vilje til å realisere bygget.

Kontakt

Privattelefon: 35 94 45 69
Telefax: 32 88 74 64
Addresse: 2. Strøm Terrasse 15 3046 DRAMMEN
Epost: rune@kulturhusplan.net

Hytteutleige Urke

imgimgimgimgimgimg